html_menu

Saturday, June 6, 2015

VirtualDub and deshaker in batch mode

How to batch process a lot of files with deshaker for virtualdub!
You need to create 3 files and place your videos to the same folder:

 vdub.bat
@echo off
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion

set path="C:\SOFT\VIEW\VirtualDub-1.9.11\";%path%
set vdub=vdub.exe

if not exist "log" mkdir "log"
rem MOVE *.log log >nul

@echo off
set /a cnt=0
set /a counter=0

for %%A in (*.mov) do set /a cnt+=1


for %%f IN (*.mov) do (
  set /a counter+=1
  echo |set /p="!counter!/%cnt% "
 
  if exist "log/%%f.log" (
    rem file exists
    echo %%f - log file existed, going to second pass!
    %vdub% /i pass2.vcf "%%f" "%%~nxf.avi" /x >nul
  ) else (
    rem file doesn't exist
    echo %%f - First pass.
    %vdub% /i pass1.vcf "%%f" "%%~nxf.avi" /x >nul
    echo %%f - Second pass.
    %vdub% /i pass2.vcf "%%f" "%%~nxf.avi" /x >nul
  )
) 

 pass1.vcf
VirtualDub.Open(VirtualDub.params[0]);

VirtualDub.audio.SetSource(0);
VirtualDub.audio.SetMode(0);
VirtualDub.audio.SetInterleave(1,500,1,0,0);
VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetVolume();
VirtualDub.audio.SetCompression();
VirtualDub.audio.EnableFilterGraph(0);

VirtualDub.video.SetInputFormat(0);
VirtualDub.video.SetOutputFormat(7);
VirtualDub.video.SetMode(3);
VirtualDub.video.SetSmartRendering(0);
VirtualDub.video.SetPreserveEmptyFrames(0);
VirtualDub.video.SetFrameRate2(0,0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0, 0, 0, 0);
VirtualDub.video.SetCompression();
//VirtualDub.video.SetCompression(0x64697678,0,10000,0);
//VirtualDub.video.SetCompData(3540,"AAAAALwCAACQsggALlx2aWRlby5wYXNzAAAuAHAAYQBzAHMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAwAAFh2aWQgSEQgMTA4MAAAIAAxADAAOAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAEdlbmVyYWwgcHVycG9zZQBwAHUAcgBwAG8AcwBlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIERITFRcZGxESExUXGRscFBUWFxgaHB4VFhcYGhweIBYXGBocHiAjFxgaHB4gIyYZGhweICMmKRscHiAjJiktEBESExQVFhcREhMUFRYXGBITFBUWFxgZExQVFhcYGhsUFRYXGRobHBUWFxgaGxweFhcYGhscHh8XGBkbHB4fIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAACWAAAAZAAAAAEAAAAAAAAABAAAAAMAAAABAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAAAPQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAABkAAAAZAAAAAEAAAAKAAAAAQAAABQAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAFAAAABQAAAAAoCgAAAAAAAQAAAAEAAAAeAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACwBAAAAAAAAAQAAAB8AAAABAAAAHwAAAAEAAAAfAAAAAQAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM8DAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA");

VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.video.filters.Add("Deshaker v3.1");
VirtualDub.video.filters.instance[0].Config("19|1|30|4|1|0|1|0|640|480|1|2|1000|1000|1000|1000|4|1|0|2|8|30|300|4|" + "log/" + VirtualDub.params[0] + ".log" + "|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|15|15|5|15|0|0|30|30|0|0|0|0|1|1|0|10|1000|1|88|1|1|20|5000|100|20|1|0|ff00ff");

VirtualDub.video.filters.Add("resize");
VirtualDub.video.filters.instance[1].Config(10,10,1,4,3,1,320,240,16,9,2,4,4,0x000000);

VirtualDub.SaveAVI(VirtualDub.params[1]); 
 pass2.vcf
VirtualDub.Open(VirtualDub.params[0]);

VirtualDub.audio.SetSource(1);
VirtualDub.audio.SetMode(0);
VirtualDub.audio.SetInterleave(1,500,1,0,0);
VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
VirtualDub.audio.SetVolume();
VirtualDub.audio.SetCompression();
VirtualDub.audio.EnableFilterGraph(0);

VirtualDub.video.SetInputFormat(0);
VirtualDub.video.SetOutputFormat(7);
VirtualDub.video.SetMode(3);
VirtualDub.video.SetSmartRendering(0);
VirtualDub.video.SetPreserveEmptyFrames(0);
VirtualDub.video.SetFrameRate2(0,0,1);
VirtualDub.video.SetIVTC(0, 0, 0, 0);
VirtualDub.video.SetCompression();
VirtualDub.video.SetCompression(0x64697678,0,10000,0);

// LO-Q compression
VirtualDub.video.SetCompData(3540,"AAAAALwCAACQsggALlx2aWRlby5wYXNzAAAuAHAAYQBzAHMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAwAAFh2aWQgSEQgMTA4MAAAIAAxADAAOAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAEdlbmVyYWwgcHVycG9zZQBwAHUAcgBwAG8AcwBlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIERITFRcZGxESExUXGRscFBUWFxgaHB4VFhcYGhweIBYXGBocHiAjFxgaHB4gIyYZGhweICMmKRscHiAjJiktEBESExQVFhcREhMUFRYXGBITFBUWFxgZExQVFhcYGhsUFRYXGRobHBUWFxgaGxweFhcYGhscHh8XGBkbHB4fIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAACWAAAAZAAAAAEAAAAAAAAABAAAAAMAAAABAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAAAPQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAABkAAAAZAAAAAEAAAAKAAAAAQAAABQAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAFAAAABQAAAAAoCgAAAAAAAQAAAAEAAAAeAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACwBAAAAAAAAAQAAAB8AAAABAAAAHwAAAAEAAAAfAAAAAQAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM8DAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA");
// Hi-Q compression override
VirtualDub.video.SetCompData(3540,"AAAAALwCAACQsggALlx2aWRlby5wYXNzAAAuAHAAYQBzAHMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaQAAACh1bnJlc3RyaWN0ZWQpAABpAGMAdABlAGQAKQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAFJlYWwtdGltZQB0AGkAbQBlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAIERITFRcZGxESExUXGRscFBUWFxgaHB4VFhcYGhweIBYXGBocHiAjFxgaHB4gIyYZGhweICMmKRscHiAjJiktEBESExQVFhcREhMUFRYXGBITFBUWFxgZExQVFhcYGhsUFRYXGRobHBUWFxgaGxweFhcYGhscHh8XGBkbHB4fIQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAACWAAAAZAAAAAEAAAAAAAAABAAAAAMAAAABAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAAAPQBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAABkAAAAZAAAAAEAAAAKAAAAAQAAABQAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAFAAAABQAAAAAoCgAAAAAAAQAAAAEAAAAeAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAABAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAACwBAAAAAAAAAQAAAB8AAAABAAAAHwAAAAEAAAAfAAAAAQAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM8DAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAA");

VirtualDub.video.filters.Clear();
VirtualDub.video.filters.Add("Deshaker v3.1");
VirtualDub.video.filters.instance[0].Config("19|2|30|4|1|0|1|0|640|480|1|2|1000|1000|1000|1000|4|1|6|2|8|30|300|4|" + "log/" + VirtualDub.params[0] + ".log" + "|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|15|15|5|15|0|0|30|30|0|0|0|0|1|1|0|10|1000|1|88|1|1|20|10000|100|20|1|0|ff00ff");

VirtualDub.SaveAVI(VirtualDub.params[1]);
Then just execute vdub.bat and all *.mov files in directory will be processed.
Script also saves log files from deshaker to ./log directory.

First pass used uncompressed low-res video (because I didnt find how to run it without save anything). Second pass used xvid compression.


6 comments:

 1. In Pass1.vcf you could use the command

  VirtualDub.RunNullVideoPass();

  instead of

  VirtualDub.SaveAVI(VirtualDub.params[1]);

  ReplyDelete
 2. Hi. I tried this and it didn't give any errors but no output file is produced?? Also if "VirtualDub.RunNullVideoPass();" is added to pass1.vcf then I presume the first line of pass2.vcf needs changing. Any help would be appreciated! Thanks.

  ReplyDelete
  Replies
  1. it is the video compressor comment this :
   VirtualDub.video.SetCompression(0x64697678,0,10000,0);
   VirtualDub.video.SetCompData(3540,"AAAAALw...
   (add // in fromt of it)
   your vidio files will have a big output however (from 500mb to 52gb for me)

   Delete
 3. Thanks, this was very helpful.

  ReplyDelete
 4. Hi i updated to my directory with Vdub 1.10.4-AMD64 and v64 bit version (saved in C:/ not in Programs)

  "
  @echo off
  setlocal enableextensions enabledelayedexpansion

  set path="C:\Deshaker\VirtualDub-1.10.4-AMD64\";%path%
  set vdub=vdub64.exe

  if not exist "log" mkdir "log"
  rem MOVE *.log log >nul

  @echo off
  set /a cnt=0
  set /a counter=0

  for %%A in (*.avi) do set /a cnt+=1


  for %%f IN (*.avi) do (
  set /a counter+=1
  echo |set /p="!counter!/%cnt% "

  if exist "log/%%f.log" (
  rem file exists
  echo %%f - log file existed, going to second pass!
  %vdub% /i pass2.vcf "%%f" "%%~nxf.avi" /x >nul
  ) else (
  rem file doesn't exist
  echo %%f - First pass.
  %vdub% /i pass1.vcf "%%f" "%%~nxf.avi" /x >nul
  echo %%f - Second pass.
  %vdub% /i pass2.vcf "%%f" "%%~nxf.avi" /x >nul
  )
  )
  "

  additionally i removed the comp in Pass1

  "VirtualDub.Open(VirtualDub.params[0]);

  VirtualDub.audio.SetSource(0);
  VirtualDub.audio.SetMode(0);
  VirtualDub.audio.SetInterleave(1,500,1,0,0);
  VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
  VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
  VirtualDub.audio.SetVolume();
  VirtualDub.audio.SetCompression();
  VirtualDub.audio.EnableFilterGraph(0);

  VirtualDub.video.SetInputFormat(0);
  VirtualDub.video.SetOutputFormat(7);
  VirtualDub.video.SetMode(3);
  VirtualDub.video.SetSmartRendering(0);
  VirtualDub.video.SetPreserveEmptyFrames(0);
  VirtualDub.video.SetFrameRate2(0,0,1);
  VirtualDub.video.SetIVTC(0, 0, 0, 0);
  VirtualDub.video.SetCompression();
  //VirtualDub.video.SetCompression(0x64686663,0,10000,0);
  //VirtualDub.video.SetCompData(28,"AQAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==");

  VirtualDub.video.filters.Clear();
  VirtualDub.video.filters.Add("Deshaker v3.1");
  VirtualDub.video.filters.instance[0].Config("19|1|30|4|1|0|1|0|640|480|1|2|1000|1000|1000|1000|4|1|0|2|8|30|300|4|" + "log/" + VirtualDub.params[0] + ".log" + "|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|15|15|5|15|0|0|30|30|0|0|0|0|1|1|0|10|1000|1|88|1|1|20|5000|100|20|1|0|ff00ff");

  VirtualDub.video.filters.Add("resize");
  VirtualDub.video.filters.instance[1].Config(10,10,1,4,3,1,320,240,16,9,2,4,4,0x000000);

  VirtualDub.SaveAVI(VirtualDub.params[1]); "

  and i added in Pass2 the GoPro compression so the files are compressed (approx same size as input) and codec fits the GoPro Studio for further editing

  "VirtualDub.Open(VirtualDub.params[0]);

  VirtualDub.audio.SetSource(1);
  VirtualDub.audio.SetMode(0);
  VirtualDub.audio.SetInterleave(1,500,1,0,0);
  VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1);
  VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0);
  VirtualDub.audio.SetVolume();
  VirtualDub.audio.SetCompression();
  VirtualDub.audio.EnableFilterGraph(0);

  VirtualDub.video.SetInputFormat(0);
  VirtualDub.video.SetOutputFormat(7);
  VirtualDub.video.SetMode(3);
  VirtualDub.video.SetSmartRendering(0);
  VirtualDub.video.SetPreserveEmptyFrames(0);
  VirtualDub.video.SetFrameRate2(0,0,1);
  VirtualDub.video.SetIVTC(0, 0, 0, 0);
  VirtualDub.video.SetCompression(0x64686663,0,10000,0);
  VirtualDub.video.SetCompData(28,"AQAAAAIAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==");

  VirtualDub.video.filters.Clear();
  VirtualDub.video.filters.Add("Deshaker v3.1");
  VirtualDub.video.filters.instance[0].Config("19|2|30|4|1|0|1|0|640|480|1|2|1000|1000|1000|1000|4|1|6|2|8|30|300|4|" + "log/" + VirtualDub.params[0] + ".log" + "|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|15|15|5|15|0|0|30|30|0|0|0|0|1|1|0|10|1000|1|88|1|1|20|10000|100|20|1|0|ff00ff");

  VirtualDub.SaveAVI(VirtualDub.params[1]);"

  ReplyDelete